Könyvtár

Könyvtár

Nyitvatartás

Könyvtár története

A diákok részére létrehozott könyvtár története egyidős az iskoláéval. Az iskola alapításakor 1895-ben még csak ifjúsági könyvtár volt felállítva. A miniszter megengedte az 1896/1897-es tanévtől tanári könyvtár létrehozását a diákok által fizetett felvételi. Feladataikban és dokumentumaikban is különbözött egymástól a két könyvtár. A tanári könyvtár állománya csekély volt az első tanévben, beszerezték a „Hivatalos Közlönyt” és a „Kereskedelmi szakoktatást”, ajándékba kapták a kereskedelmi és iparkamara 1895. évi jelentéseit és a Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia történetének leírását. Az ifjúsági könyvtár állománya összesen 25 kötetből állt. Az 1895/1896-os tanévben megalakult a Vörösmarty önképző kör, Vaszary Béla tanár úr vezetésével. A kör tagjai vasárnaponként gyűltek össze, és történelemmel, földrajzzal, irodalommal, magyar nyelvvel foglalkoztak. Önálló önképző köri könyvtárat hoztak létre. Az önképző kör letoltes segítette a tanulásban a diákokat és a tanításban a tanárok munkáját.

A második világháború során a könyvtári állomány nagy része és a leltárkönyvek is elpusztultak. Mindössze néhány száz kötet maradt. A második világháború utáni első feljegyzések az 1946/1947-es tanévből valók. A háborús kár a tanári könyvtárban kb. 65%-os, míg a diák könyvtárban 20%-os volt. A tanári könyvtár állománya 22 kötettel bővült összesen 31160 forint értékben.

Az iskola önálló könyvtárhelyiségét 1968-ban hozták létre egy földszinti teremben. A több mint 7000 könyv itt már nem fért el, ezért 1976-ban a második emeleten került kialakításra az új könyvtár.

1995-ben a könyvtárban 12669 kötet könyv volt található. A dokumentumok műfaja a szépirodalomtól a kötelező és szakirodalomig, az ismeretterjesztő könyvekig terjedt, 109 hanglemez volt a könyvtár tulajdonában. 1996-tól kezdődött meg a könyvtár állományának számítógépre vitele, teljes leltározása. Az 1996/1997-es tanévtől a könyvtárat szakképzett könyvtáros kezeli. Az első leltárkönyvek 1970-es évek elejéről származnak, de sajnos nem pontosak, és nincsenek hitelesítve sem. A könyvtárra vonatkozó adatok 1997-tól jelennek meg az iskolai értesítőben.

A könyvtár szabadon nem látogatható, csak az iskola tanulói és az iskola személyzete használhatja állományát.

Dokumentumok

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, alkalmazottai használhatják.


 Beiratkozás:

 • Iskolánkba minden 9. és 13. évfolyamra felvett tanuló könyvtári tag is lesz az intézményi beiratkozását követően.
 • Iskolánk pedagógusai és alkalmazottai könyvtári beiratkozás után lesznek könyvtári tagok.
 • A beiratkozás ingyenes.
 • Beiratkozáskor a következő adatokat kell felvenni: az olvasó neve, anyja neve, lakcíme, osztálya/státusza.
 • Az adatokban történő változást tanulók esetében az osztályfőnökök, alkalmazottak esetében az érintettek jelentik szóban vagy írásban a könyvtárostanárnak a változást követő egy héten belül.

Az iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi szolgáltatások:

 • Kölcsönzés
 • Könyvtári gyűjtemény helyben használata
 • Információ a könyvtár és más könyvtárak szolgáltatásairól

A kölcsönzés szabályai:

 • Minden beiratkozott olvasó jogosult a könyvtárból kölcsönözni.
 • A kölcsönözhető állomány szabadpolcon található, a dokumentum kiválasztható.
 • Csak helyben használhatók: kézikönyvek, folyóiratok (Indokolt esetben egy-egy tanórára kölcsönözhetőek.)
 • Egy olvasó egyidejűleg maximum 8 db dokumentumot kölcsönözhet.
 • A dokumentumok kölcsönzési időtartama három hét. Tankönyvek esetén az adott tantárgy tanulásának tanévi vége. Hosszabbítás indokolt esetben lehetséges.
 • Tanév végén a könyvtárostanár által megjelölt dokumentumokat vissza kell hozni a megadott időpontig.
 • Az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell. Ennek végrehajtatásában az osztályfőnökök, az igazgatóhelyettesek és az iskolatitkár segít a könyvtárosnak.
 • A kölcsönzött dokumentumok állapotáért a kölcsönző anyagilag felelős. Elvesztés vagy elhasználódás esetén köteles megtéríteni az árát.

 Csoportos használat:

 • A helyi pedagógiai programban megtervezett könyvtárhasználati órák tartása.
 • Tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, felkészítés, klub, stb.) nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint.
 • A könyvtárban csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak a foglalkozásra érkezők.
 • A könyvtár helyisége órarendszerű tanításra nem vehető igénybe, csak nagyon indokolt esetben.

 Az állomány és a technikai eszközök védelmére vonatkozó rendelkezések:

 • A könyvtárban dohányozni, nyílt lángot használni, hangoskodni és étkezni szigorúan tilos!
 • A könyvtárban tartózkodni csak a könyvtárostanár jelenlétében vagy engedélyével lehet.
 • A technikai eszközöket csak a könyvtárostanár engedélyével és felügyelete mellett használhatják az olvasók.
 • Minden olvasó személyesen felel az általa használt dokumentumok és eszközök épségéért.

Az iskolai könyvtár tanítási időben heti 22 órát tart nyitva a kifüggesztett nyitvatartási rend szerint. Ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és a terem használatára.

Fotók

Könyvtári pályázat

Felhívás az etikus forráshasználatra

Kampányleírás

Irodalom könyvszalag

Közgazdaságtan könyvszalag

Matematika könyvszalag

Kampány

Oklevél

Fényképek a kampányszalagos könyvekről
Díjátadás fényképei

Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából a Könyvtárostanárok Egyesületének meghirdetett pályázata

„Ilyennek képzelem a jövő iskolai könyvtárát 50 év múlva”

A pályázatra készített munka letoltes

Ajánlás

1001 kérdés és válasz a tudomány világából

Gustav Mahler

A második világháború történelmi atlasza

Magyar világörökség

Egy biológus tanár “állatkertje”

Mi magyarok

Jubileumi évkönyv, a Noszlopy Gáspár Közgazdasági SZKI. 100. évfordulójáról

Mozgóképkultúra és médiaismeret (9. évfolyam)

Veszprém a második világháborúban

Hámori Tibor: Piszkos Fred és a többiek… (történetek Rejtő Jenő életéből)

A Nevelési Tanácsadó Jubileumi Kiadványa

Ferencsik János – az ember és művész portréja

Szellemidézés – Nagy interjúkönyv – 1859-től napjainkig

Magyar művelődéstörténeti lexikon (középkor és kora újkor) VIII.

Magyar tudománytár – kultúra

Angkor – A titokzatos ősi Khmer birodalom

Merle: Mesterségem a halál

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja

A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 2008/2009. tanévi értesítője

Herman Anna: Kötelező olvasmányok elemzése (A XX. század irodalmából)

Herman Anna: Kötelező olvasmányok elemzése (A XX. század világirodalmából)

Lerner János: Világutazók atlasza

Barangolás az építészet világába

Horváth János: Rippl-Rónai

Gila Zsuzsanna: Van Gogh

Mitták Ferenc: Képes magyar história

Bethlen Béla: Észak-Erdély kormánybiztosa voltam

László András: Diákélet Pápán

A régi Veszprém képeslapokon (Válogatás Balogh Gyula gyűjteményéből)

A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben (1956-1963)

Veszprém a világválság éveiben (1929-1935)

Szép versek (2005)

Árvácska

Az ember tragédiája

Karinthy Frigyes: Cimbora 1

A hídember

A tanú

Bűn és bűnhődés

Hamlet

Régimódi történet